Regulament campanie ,,In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!!”


Art. 1 Organizatorul si regulamentul (1) Promotia este organizata si desfasurata de catre S.C. Dabo International S.R.L., inmatriculata la nr. J32/972/2012 in Registrul Comertului, cod unic de inregistrare RO 30876658 , cu sediul in Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 10B, cod postal 550169, avand cod IBAN nr. RO76INGB0000999905665410 deschis la Ing Bank , reprezentata de Pastiu Daniel in calitate de Administrator. (2) Participanţii la promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al campaniei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!'' (denumit în continuare „Regulamentul”). (3) Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, in mod gratuit, pe site-ul www.dabodoner.ro, în permanenţă, pe durata campaniei ,,In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!''. (4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, pe conturile de Facebook Dabo Doner cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. Art. 2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a campaniei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!” (1) campania este organizata pentru toti clientii Dabo Doner din Romania si se va desfasura in toate locatiile Dabo Doner. (2) campania începe in data de 01 iunie 2019 ora 10:00 şi se încheie în data de 01 iunie 2019 ora 18:00. (3) După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării campaniei. Art. 3 Dreptul de participare (1) La campanie pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata de desfăşurare a promotiei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare! '', urmează procedura descrisă la art. 4. Art. 4 Procedura campaniei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!'' (1) In data de 01 Iunie 2019 in intervalul 10:00 – 18:00, in locatiile Dabo participante, vom oferi GRATUIT un KINDER DABO, tuturor copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani. (2) Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie: 1. Sa viziteze una din locatiile Dabo din Romania, insotit de unul dintre parinti sau de un reprezentant legal;
2
(3) Participantii/ Reprezentantii legali isi dau acordul, implicit, ca fotografia sau fotografiile, realizate in timpul campaniei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare! ''sa fie folosite de catre Dabo Doner Romania in scopuri de promovare (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovarii comerciale). Art. 7 Dreptul la imagine Participarea la campanie constituie acordul participanţilor/reprezentantilor legali referitor la faptul că fotografiile realizate cu ei in timpul campaniei ,,In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!'', pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani. Materialele (video, foto, audio etc.) obtinute in cadrul campaniei ,,In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!'' pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED etc.) Art. 8 Protecția datelor cu caracter personal DABO International se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016. DABO International va informează că evaluează și îmbunătățește, în mod constant, măsurile de securitate implementate, în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 1. Refuzul prelucrării și consecințele sale Datele cu caracter personal ne pot fi necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate (obligatie legala pentru acordarea premiilor/cadourilor). În situația în care nu furnizați datele cu caracter personal, în scopul menționat mai sus, aceasta poate atrage imposibilitatea de a participa la concurs/campanie. 2. Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta. 3. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal si, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator; b) Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale, în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
3
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării; d) Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului; e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri; f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; h) Dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment. Pentru exercitarea oricăruia din drepturile menționate mai sus, participanții la Campanie se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul DABO International, pe perioda desfăsurării Concursului, de luni până vineri, întreorele 10:00-18:00. Art. 9 Încetarea înainte de termen a campaniei ,, In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!'' (1) campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua promotia. (2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente. (3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Art. 10 Litigiile şi legea aplicabilă (1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania “In sfarsit, un motiv sa faci cu bucurie, gurita maaaaare!” se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun. (2) Legea aplicabilă este legea română. S.C. Dabo International S..L. Pastiu Daniel